Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Verbinden met Beslist

Beslist.nl is een van de grootste online detailhandelaren in Nederland. Je kunt je producten op Beslist.nl laten vermelden als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Je richt je op de Nederlandse en/of Belgische markt
 • Je staat al minstens één jaar geregistreerd bij de Kamer van Koophandel of bij de Kruispuntbank van Ondernemingen -  (KBO).
 • Je verkoopt nieuwe producten. Diensten worden er niet vermeld.
 • Je producten hebben een uniek product-ID, zoals een SKU-, ISBN- of een EAN-code.
 • Je biedt op z‘n minst iDEAL aan als betaalprovider in je eCom shop (CPC-account).
 • Je eCom shop is aangesloten bij een onafhankelijke geschillencommissie. Bijvoorbeeld Thuiswinkel.

Alle producten kunnen worden aangeboden, behalve tabak en tabaksgerelateerde producten, diensten en gebruikte producten. De producten die je mag aanbieden zijn ook afhankelijk van je accountinstellingen op Beslist.nl.

In je Beslist-account kun je een link toevoegen aan de feed. Deze feedlink vind je in je eCom-backoffice:

 1. Klik op Instellingen.
 2. Klik op Feeds in de kolom Website-instellingen.
 3. Klik op Stel Feeds in.
 4. Kopieer de URL van de feed en voeg deze toe aan je Beslist-account.

Toont de feed van Beslist.

Prijzen instellen inclusief BTW

 1. Maak een aangepaste feed voor Beslist door op Instellingen > Feeds  te klikken (onder de kolom Website-instellingen) > Ga naar aangepaste feeds. Klik op Feed toevoegen. Geef de nieuwe aangepaste feed de naam Beslist.nl. Selecteer vervolgens Beslist in het dropdownmenu met het label Kopiëren van. Klik op Opslaan.
 2. Zoek naar deze regel in de code, bijna bovenaan het scherm:
  {% if product.price.price_incl > 0 %}
 3. Vervang 0 % met de standaard BTW-waarde van je eCom shop. Bijvoorbeeld, als de standaard BTW-waarde 21% is:
  {% if product.price.price_incl > 21 %}
 4. Klik op Opslaan.
 5. Ga terug naar Instellingen > Feeds > Ga naar aangepaste feeds  en kopieer de nieuwe privélink van de feed die je hebt gemaakt. Voeg de URL van de feed toe aan je Beslist-account.

Toont de aangepaste feed voor Beslist.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1